Skellefteå Airport

Flygråd

Skellefteå flygråd

Flygrådet ska verka för att förbättra flyget i Skellefteå för näringslivet. Detta sker genom opinionsbildning och dialog med berörda parter, Skellefteå Airport, flygbolagen och näringslivet i Skellefteå.

Frågor som återkommande diskuteras i rådet är tidtabell, tillgänglighet, anslutningar, servicenivåer, flyglinjer, marknadsföring, etc. Medlemmarna i rådet ska verka för att sprida viktig information till och från rådet.

Fokus

Flygrådets fokus är vikten av en välfungerande flygtrafik för Skellefteåregionens näringsliv. Tyngdpunkten ligger på frågor som berör affärsresenären samt de inkommande besökarna.

Sammansättning

Sammansättningen i flygrådet består av representanter från följande intressenter; företagsorganisationer, företag med frekventa resor, transferbolag, branscher inom besöksnäringen, flygplatsen samt dess ägare, flygbolag som trafikerar flygplatsen samt offentliga organisationer med ett regionalt infrastrukturansvar. Intressenterna utser själva sina representanter och ersättare.

Har du en fråga som du vill att flygrådet ska ta upp? Skicka ett mail till: flygradet@skellefteaairport.se